Wie zijn wij?

Missie & Visie

De stichting IKOS Dordrecht steunt het plaatselijk godsdienstonderwijs op openbare basisscholen en speciaal onderwijs. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van elf (wijk) kerken en geloofsgemeenschappen op het eiland van Dordrecht. Drie leden vormen het dagelijks bestuur. Drie maal per jaar is het bestuur voltallig; dan vergadert zij samen met de docent Marga Brouwer, over roosters, schoolzaken, financiën etc.

Landelijke koepel

IKOS Dordrecht is vertegenwoordigd in de landelijke PCGVO, de Stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig  Vormings- Onderwijs. PCGVO is de officiële werkgever van onze godsdienstdocent. Er is intensieve samenwerking met Marjon Jongsma, regionaal adviseur PCGVO, die regelmatig de bestuursvergaderingen in Dordrecht bezoekt. Zie www.pcgvo.nl

Ons bestuur

Onze docente

Marga Brouwer

Marga Brouwer verzorgt de lessen in de groepen 8 op vrijwel alle openbare basisscholen van Dordrecht. Dat doet zij ook op een school voor Speciaal Onderwijs. Marga Brouwer is opgeleid tot docent in het reguliere basisonderwijs. Tevens heeft zij zich geschoold t.b.v. het speciaal onderwijs; zij volgde o.m. de Masteropeiding Special Needs. Zij is volledig bevoegd om de lessen GVO te geven.

Geldstromen

De lessen worden bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, op voorwaarde dat er 7 of meer leerlingen per groep hier aan deelnemen. Stichting IKOS – Dordrecht bekostigt lessen aan groepen met leerlingen kleiner dan het aantal van 7. Ook financiert ze extra lesmaterialen. Dat kan zij doen uit de gelden die deelnemende kerken aan IKOS schenken. Meestentijds gebeurt dit door middel van collectes en structurele bijdragen.