60 jaar IKOS in de stad

60 jaar IKOS in de stad

De trouwe kerkganger kent IKOS als jaarlijks terugkerend collectedoel.

Een 60-jarig jubileum is een goede gelegenheid wat meer te vertellen over deze bloeiende organisatie op het eiland van Dordrecht.

 

Op 16 april 1959 zijn in de consistoriekamer van de Augustijnenkerk vertegenwoordigers van de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Hervormde Gemeente, de Oudkatholieke Parochie, de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente, de Vrij Evangelische Gemeente, de Waalse Kerk en de Nederlandse Protestantenbond bijeen. De vergadering besluit tot het oprichten van een plaatselijke afdeling van een Interkerkelijk Overleg Inzake Schoolzaken in Dordrecht. De deelnemers stellen zich ten doel om het Bijbelonderricht op de Openbare scholen  te gaan organiseren en stimuleren. Contacten met het landelijk IKOS en de burgerlijke overheid worden belangrijk geacht, mede ter verkrijging van subsidie. De plannen zijn ambitieus: men wil leerplannen gaan opstellen voor kleuters, scholen voor voortgezet onderwijs,  tot en met voor leerlingen van de Kweekschool. Ook het (doen) opleiden, benoemen en ontslaan van leerkrachten wordt als doelstelling genoemd in de eerste statuten. De Gereformeerde kerk neemt nog geen deel aan IKOS Dordrecht: men richt zich daar vooral op het Christelijk Onderwijs.

 

Landelijk bestaat het IKOS dan al bijna 10 jaar. In veel plaatsen geven inmiddels bevoegde leerkrachten godsdienstles op openbare scholen die daarvoor toestemming hebben gegeven. In de meeste gevallen fungeert een plaatselijke kerk als “zendende instantie”, ook als werkgever van de godsdienstdocent. De situatie in Dordrecht is uniek, omdat hier sprake is van een brede  oecumenische samenwerking, waarbij het plaatselijke IKOS  formeel aanvankelijk als “orgaan van bijstand” in de NH kerk functioneert.  Gedurende 15 jaar fietst dhr. Wim de Zeeuw, catecheet in de Ned. Hervormde kerk  dagelijks vanuit zijn woonplaats ’s-Gravendeel naar  Dordtse scholen. “Mijn collega’s en ik zijn er niet op uit om zieltjes te winnen. Wij vertellen over de Bijbel en hopen dat de kinderen daar wat aan hebben”.

 

Na 15 jaar wordt IKOS Dordrecht formeel een Stichting. Ook andere kerken kunnen zich daarbij aansluiten. De Gereformeerde Kerk doet dat op dat moment. In 1986 volgen de Baptistengemeente en de Rooms-Katholieke kerk.  Later krijgen ook de Kerk van de Nazarener en de Nederlands Gereformeerde kerk een zetel in de Stichtingsraad. IKOS Dordt weet zich sinds lang een in gebed en door collectegelden breed gesteunde organisatie in de stad.

 

Veel is er veranderd in de afgelopen jaren: kerken zijn gefuseerd en/of hebben nieuwe namen gekregen. Hetzelfde geldt voor een aantal scholen. Leden van de Stichtingsraad, benoemd vanuit de samenwerkende kerken volgen elkaar op, vaak na lang actief te zijn geweest. De gemeente Dordrecht heeft jarenlang het werk van IKOS mede-gesubsidieerd:  elke school waar 7 leerlingen zijn ingeschreven voor de godsdienstles ontving het salaris voor één lesuur per week. IKOS heeft daarnaast meer dan eens uit ontvangen collectegelden en giften lessen kunnen bekostigen voor een groep die kleiner was dan 7 leerlingen. Zo werden tóch zo veel mogelijk kinderen bereikt en behield IKOS zijn plaats in het rooster van de deelnemende school. Sinds 1995 is Marga Brouwer de vaste godsdienstleerkracht.

Iedere leerling op de openbare basisschool heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is door de regering vastgelegd in de Wet op het Openbaar Onderwijs artikel 50 en 51. Door de vormende lessen van onze docent krijgt de school er iemand bij die op vakbekwame wijze een bijdrage levert aan het welzijn van de kinderen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Niet voor de school, niet voor de leerlingen. Bij PCGVO is een ouderfolder aan te vragen. Stuur een e-mail naar info@pcgvo.nl of bel via 030-7604808.

Aan het eind van het schooljaar verzorgt de docent GVO een proefles in groep 7 zodat kinderen en ouders een idee krijgen wat GVO inhoudt. Daarna kunnen de ouders in een formulier aangeven of de kinderen in groep 8 eenmaal per week deze lessen willen volgen.